นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์และแพลตฟอร์มเกม Fastmath ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกมคณิตคิดเร็วหรือเชาว์คณิต (“Fastmath” หรือ “เรา”) เข้าใจและตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิพื้นฐานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเราขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการ Fastmath ของเรา

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“การประมวลผล” หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่าน จากการเยี่ยมชม ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานหรืออัปเดตบัญชีผู้ใช้งาน Fastmath การร่วมกระดานข้อความบนเว็บไซต์ การส่งความคิดเห็น การส่งเรื่องร้องเรียน การเข้าร่วมสำรวจและตอบแบบสอบถามของเรา การติดต่อสอบถามใด ๆ กับเรา การใช้เว็บไซต์และเกม การซื้อแพ็กเกจ เกมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงบริการต่าง ๆ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมได้แก่

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

  2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

  3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลการใช้งานบริการต่าง ๆ บน Fastmath

  4. ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

  5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมด้านเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขจุดบกพร่องของเกม

  6. ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของท่านกับผู้ใช้งานรายอื่น ตัวอย่าง เช่น ภาพหน้าจอ หรือการพูดคุยระหว่างกัน เป็นต้น

  7. หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) เช่น Facebook Login หรือ Google Sign-in หรือเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านแล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว

  8. ข้อมูลอื่นใด ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือผ่านช่องทางใดก็ตาม

 2. หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานเว็บไซต์และเกม Fastmath โดยบัญชีผู้ใช้งานของท่านนั้น เราอาจต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถให้บริการได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้สำหรับ Fastmath โดยมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการที่เราอาจหรือจะทำการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ถูกระบุอยู่ในข้อกำหนดข้างต้น อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์นั้น ๆ เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมและใช้นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. ผู้รับจ้าง ตัวแทนและผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการคลาวด์ โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บริการผู้ใช้งานเว็บไซต์และเกม Fastmath นี้ ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 2. ศาล พนักงานสอบสวน ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ เรียกข้อมูลเข้าถึงข้อมูล หรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูล

 3. บุคคลอื่น ภาพโปรไฟล์หรือชื่อของท่านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในบริการและเกมของเรา อาจจะปรากฏแก่ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเราหรือเว็บไซต์ เช่น กรณี Multiplayer และการให้บริการของบุคคลภายนอก อย่างเช่น ผลเกมของคุณ ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณอาจถูกทำให้เห็นได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในบริการของเรา และหากคุณเลือกเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ก็อาจถูกทำให้เห็นโดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่เราดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่จะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ ให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน

 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

 4. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอ ให้เราทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 5. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่นได้

 7. สิทธิในการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังกรณีเช่น เมื่อท่านต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้เราพิสูจน์เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

9. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับ แนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

10. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ส่วนติดต่อเรา หรืออีเมล [email protected]

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและภายใต้กฎหมาย โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ Fastmath ที่เหมาะสมต่อไป นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน