ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มเกมคณิตคิดเร็วหรือเชาว์คณิต “Fastmath” ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับผู้ใช้งานในงานเกมดังกล่าว (“Fastmath” หรือ “เรา”) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ จัดทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ Fastmath และผู้ใช้งานซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้งานเกมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ในฐานะผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน”) โดยการสมัครสมาชิก ด้วยการทำเครื่องหมายในช่อง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” และการกดปุ่มลงทะเบียน รวมถึงการใช้งานเกม Fastmath การเรียนคอร์สต่าง ๆ กับเรา การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การติดต่อสอบถาม ตลอดจนการเข้าถึงบริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่อยู่ใน Fastmath นี้ โดยอุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้งาน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์และเครื่องมือชนิดอื่นใด เราจะถือว่าผู้ใช้บริการและตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้”) ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อาจได้รับการเผยแพร่ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องและอยู่บนเว็บไซต์ของเกม นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎ ของเกมที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำในการเล่นเกม (ถ้ามี) หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดอย่าใช้งานหรือเข้าถึง Fastmath นี้

ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด ตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของ Fastmath นี้อยู่เสมอ

1. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ใช้งาน

 1. เราสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์งานเกม Fastmath เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันที่เรากำหนดเท่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านและจัดการเกมด้วยบัญชีที่ท่านสมัครสมาชิก

 2. เราให้บริการเกม Fastmath โดยไม่มีการจำกัดอายุผู้เล่น อย่างไรก็ตามการใช้งานแบบพรีเมี่ยมซึ่งมีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการที่ท่านสมัครใช้งานพรีเมี่ยมกับเรา เราถือว่าท่านได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว

 3. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์กับเราในการลงทะเบียนสมาชิกและเมื่อใช้งาน Fastmath และตกลงจะรักษารหัสประจำตัวในการเข้าใช้งานไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ รหัสประจำตัวผู้ใช้งานดังกล่าวไปใช้เพื่อการใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเองและผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

 4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เพื่อรักษากฎของเกม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเราและพนักงานของเรา ตลอดจนตัวแทนและผู้ช่วยเหลือของเรา

 5. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานมีเจตนาทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้บริการเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือการดำเนินการหรือส่งเสริมการกระทำที่จำกัดการแข่งขันทางการค้า

 6. ผู้ใช้งานจะไม่คัดลอก จำแนกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของ Fastmath รวมทั้งไม่แทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้กับระบบ Fastmath นี้ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดตามกฎหมาย

 7. ผู้ใช้งานใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของ Fastmath ยินยอมให้ Fastmath ระงับหรือยกเลิกการใช้งาน และดำเนินคดีตามสิทธิ์พึงมีตามกฎหมายได้

2. ระบบสมาชิกและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 1. ในฐานะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเรา เราอาจมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้กับท่าน โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์งานเกม คอร์สสอนการเล่นเกม Real-time Multiplayer และการใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีช่วงทดลองใช้บริการพรีเมี่ยม (a free trial period) เป็นต้น ซึ่งเราจะระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ท่านทราบไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ อาจยุติลงโดยเราได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 2. นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1 แล้วหากผู้ใช้งานประสงค์จะใช้งาน Fastmath แบบพรีเมี่ยม เพื่อเข้าถึงฟังก์ชัน และการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก (Premium Subscription) แบบมีค่าบริการแบบรายเดือนและรายปีผ่านระบบการชำระเงินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Fastmath โดยก่อนการใช้งานแบบพรีเมี่ยมดังกล่าว ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับภาระผูกพันของท่านในการชำระค่าบริการเหล่านั้น และท่านต้องยืนยันการใช้งานโดยเฉพาะนี้ โดยรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการระดับพรีเมี่ยม การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ให้ท่านทราบบนหน้าจอเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ณ ขณะที่ท่านสมัครสมาชิกระดับพรีเมี่ยมดังกล่าว

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับพรีเมี่ยม

 1. เมื่อท่านเลือกบริการระดับพรีเมี่ยมและส่งการยืนยันคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา สัญญาบริการระดับพรีเมี่ยม (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับพรีเมี่ยม) จะเกิดขึ้นทันทีที่ท่านชำระเงินผ่านระบบของเรา

 2. ระบบสมาชิกแบบพรีเมี่ยมเป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนการใช้ และจะต่ออายุอัตโนมัติตามรอบบริการที่กำหนดไว้ (Auto-Renewable Subscription) หากผู้ใช้งานมิได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดการการสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการต่ออายุ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการระบบสมัครสมาชิก (Premium Subscription) การต่ออายุสมาชิก หรือ อื่น ๆ ได้ที่ส่วนการตั้งค่าบัญชีของท่าน

 3. ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิก (Premium Subscription) ได้ทุกเมื่อที่ส่วนการตั้งค่าบัญชีของท่าน การยกเลิกจะมีผลตั้งแต่วันที่ท่านยืนยันการยกเลิก แต่ค่าบริการที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้

 4. เมื่อสิ้นสุดอายุอัตโนมัติตามรอบบริการแพ็กเกจพรีเมี่ยมที่ท่านเลือกซื้อไว้ และท่านมิได้ดำเนินการต่ออายุโดยการชำระค่าบริการแพ็กเกจ หรือสาเหตุอื่นใด เราสามารถระงับการใช้งานแบบพรีเมี่ยมของท่านจนกว่าท่านจะต่ออายุและชำระค่าบริการแพ็กเกจแล้ว

 5. Fastmath สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนบริการสมาชิกแบบพรีเมี่ยมและราคาแพ็กเกจค่าบริการได้ โดยเราจะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบในส่วนค่าบริการแพ็กเกจ

4. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

 1. ผู้ใช้งานสามารถ ยกเลิกบัญชีการใช้งานและการเป็นสมาชิก Fastmath ได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยเราจะแจ้งกลับเพื่อยืนยันการยกเลิกของท่าน อย่างไรก็ตามค่าบริการใด ๆ ที่ท่านชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้

 2. หลังจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านมีสถานะยกเลิกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม Fastmath จะเก็บข้อมูลบัญชีของท่าน รวมถึงประวัติการใช้งานเกมหรือบริการใด ๆ ของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีที่ท่านประสงค์จะกลับคืนสถานะสมาชิกผู้ใช้งานกับเราในอนาคต ดังนั้นหากท่านต้องการเข้าถึงประวัติการใช้งานเดิม ประวัติการเล่นเกม กรุณาสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน Fastmath ก่อนครบกำหนด 6 เดือน

5. การเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึง หรือการให้บริการ

 1. เราให้บริการเกมและบริการอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการปฏิบัติการของเรา ตามสภาพที่มีเป็นอยู่ (AS IS) และมีอยู่ (AS AVAILABLE) โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นมีความถูกต้อง โดยเราสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงและอัปเดต Fastmath นี้เป็นครั้งคราว ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการบางประเภท

 2. หากพบการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบน Fastmath อย่างร้ายแรง แม้ ว่าได้รับการแจ้งเตือนแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบน Fastmath โดยเราไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งสิ้น ทั้งนี้การระงับหรือยกเลิกดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ Fastmath จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย หากกรณีละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ดังกล่าว เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้งานตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

 3. เมื่อบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานของท่านถูกยกเลิกการเข้าถึงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งาน ข้อมูลในบัญชีสมาชิกดังกล่าวได้อีก อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากมีจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีฐานประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย

 4. การให้บริการ Fastmath นี้ สามารถปรับเปลี่ยนและ/หรืออัปเดตได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย Fastmath จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ/หรือ อัปเดตผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเกมนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Fastmath

 1. Fastmath มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) บรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และ การออกแบบและส่วนประกอบที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หรือในเกม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ราคา รูปภาพ วิดีโอ เสียง ภาพกราฟิก เครื่องหมายการค้า แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้น หรือ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Fastmath และ/หรือมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไขและหรือนำข้อมูล เนื้อหา ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จาก Fastmath หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

 2. บรรดาข้อมูล เนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารใด ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าดู ดาวน์โหลด อัปโหลด เนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือเพื่อใช้งานส่วนบุคคล โดยห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์หรือทางการค้า ในกรณีผู้ใช้งานจัดพิมพ์สำเนาข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานมีหน้าที่คงไว้ซึ่งการแจ้งลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับนั้น ๆ

 3. ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดตามกฎหมาย นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอตหรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใดหรือกระบวนการที่ทำเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเราโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างร้ายแรง ซึ่งเราสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันทีและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดดังกล่าว

7. ข้อจำกัดความรับผิด

 1. เราไม่อาจรับประกัน ความเสถียร ประสิทธิผล ความปลอดภัย ไวรัส หรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว รวมถึงจากการกระทำของบุคคลที่สาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของอาชญากรคอมพิวเตอร์ หรือ Hacker

 2. ข้อคิดเห็นต่าง ๆหรือส่วนเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น เป็นความเห็นและ/หรือข้อมูลที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานนั้น ๆ ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้อง ยอมรับ หรือเห็นด้วย ต่อข้อมูลหรือความคิดเห็นดังกล่าวนั้น

 3. ในกรณีที่มีโฆษณาปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ เราไม่อาจรับรอง ความถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลโฆษณาเท่านั้น หากโฆษณาที่นำเสนอดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ทุกกรณี

 4. หากผู้ใช้งานพบเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ และทางเราจะพยายามแก้ไขตามที่ตกลงโดยเร็วที่สุด

 5. เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการดำเนินการใด ๆ ของเรา ที่เกิดจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของทาง Fastmath

8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

  เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือไม่มีการสนับสนุนเนื้อหา และ/หรือ เว็บไซต์ดังกล่าว เว้นจะจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจึงไม่อาจสามารถรับรองยืนยันในความถูกต้องของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และขอให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

 2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

  หากผู้ใช้งานประสงค์จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้น โดยห้ามทำสำเนาเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ใช้งานต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์นี้ หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรา และไม่ลบ บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงขนาดหรือลักษณะของโลโก้ของเรา และผู้ใช้งานจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง Fastmath

  2. เว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาซึ่งความเสียหาย การละเมิด การใช้เนื้อหา ก้าวร้าว หยาบคาย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของสิทธิ์อื่น ๆ หรือชื่อเสียงของเราหรือของบุคคลอื่น ๆ

  3. เราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจที่จะห้ามไม่ให้มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเราหรือยกเลิกความยินยอมการเชื่อมโยงใด ๆ รวมทั้งเราไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้

9. เนื้อหาของผู้ใช้งาน

 1. ข้อความหรือเนื้อหาทั้งหมดที่เปิดเผยในทางสาธารณะหรือหน้าชุมชน เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้น เราไม่สามารถรับรองหรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ถูกส่งต่อหรือโพสต์ ดังนั้นเราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสุจริต หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้งาน ท่านเข้าใจว่าท่านที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อัปโหลด โพสต์ แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือให้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์

 2. ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ โดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสม และเรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสารเพื่อปกป้องเราหรือผู้ใช้งานของเราหรืออาจบังคับใช้มาตรการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 3. ท่านยินยอมว่าเราอาจเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านโพสต์ต่อหน่วยงานทางกฎหมาย เจ้าของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีสิทธิ์บังคับโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรที่ให้กระทำได้

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำหรับการใช้งาน Fastmath นี้ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเกม และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่นำเข้าสู่ Fastmath โดยผู้ใช้งานจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

11. ข้อกำหนดทั่วไป

 1. การบอกกล่าวใด ๆ จะต้องกระทำโดยควรส่งเป็นลายลักษณ์อักษรบอกกล่าวถึง Fastmath ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเรา

 2. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนการใช้นี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดส่วนอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลใช้บังคับได้

 3. การที่เราสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ต่อการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่น หรือการใช้สิทธิ์นั้นในภายหลัง

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้งาน Fastmath นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

13. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือประสบปัญหาการใช้งาน Fastmath หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราได้ที่ส่วนติดต่อเราหรือฝ่ายบริการลูกค้า หรืออีเมล [email protected]

14. การปรับปรุงข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2567