คิดเลขเร็ว

=
แสดงเงื่อนไขทั้งหมด
 • รูปแบบของสมการถูกต้อง
 • คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
 • ใช้ตัวเลขจากโจทย์เท่านั้นและครบทุกตัว
 • ไม่มีทศนิยมในสมการ
 • ไม่นำตัวเลขมาต่อกัน
 • ไม่มีจำนวนติดลบ
 • ใช้เครื่องหมายตามระดับที่เลือก
 • ไม่มีรากซ้อนกัน
 • ผลลัพธ์ของซิกมาเป็นจำนวนเต็มบวก
 • ซิกมามีตัวแปรข้างในไม่เกิน 2 ตัว
 • ซิกมาไม่มีซิกมาซ้อนด้านใน
 • ซิกมาเริ่มที่จำนวนเต็มบวก
https://fastmath.io/?id=
Lv 1
0